Test8 | Hàm phân thức

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$. Một phân số với mẫu số bằng 0 sẽ ko thể tính được. Vậy $f(x)$ sẽ ko tính được khi $x=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 0

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$. Ta có $f'(x)=$

 • A. $\displaystyle\frac{-3}{(x+1)^2}$
 • B. $\displaystyle\frac{3}{(x+1)^2}$
 • C. $\displaystyle\frac{-3}{(x+1)}$
 • D. $\displaystyle\frac{3}{(x+1)}$

Nếu có $f'(x)=\displaystyle\frac{-3}{(x+1)^2}$ thì $f'(x)$ ko xác định được khi $x=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. -1

Một phân số chỉ bằng 0 khi

 • A. tử số bằng 0
 • B. mẫu số bằng 0
 • C. tử số và mẫu số dều bằng 0
 • D. tử số bằng mẫu số

Cho $f'(x)=\displaystyle\frac{-3}{(x+1)^2}$. Ta có $f'(1)=$

 • A. $\displaystyle\frac{-3}{4}$
 • B. 0
 • C. $\displaystyle\frac{3}{4}$

Cho $f'(x)=\displaystyle\frac{-3}{(x+1)^2}$. Ta có $f'(0)=$

 • A. -3
 • B. 0

Cho $f'(x)=\displaystyle\frac{-3}{(x+1)^2}$. Nếu ko xét trường hợp $x=-1$ thì $f'(x)$ sẽ là giá trị

 • A. dương
 • B. âm

Khi $f'(x)$ âm thì $f(x)$

 • A. nghịch biến
 • B. đồng biến

$f'(x)$ là phân số có tử số khác 0 nên $f'(x)$

 • A. khác 0
 • B. có thể bằng 0

$f'(x)$ khác 0 nên $f(x)$

 • A. có cực trị
 • B. có 1 cực trị
 • C. ko có cực trị

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ thì $f(1000)$ là giá trị

 • A. gần bằng 1
 • B. gần bằng -1
 • C. gần bằng 0
 • D. rất lớn
 • E. rất nhỏ

Nếu $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ thì $\underset{x\rightarrow +\infty}{lim}f(x)=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. -1

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ thì $f(-1000)$ là giá trị

 • A. gần bằng -1
 • B. gần bằng 1
 • C. gần bằng 0

Nếu $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ thì $\underset{x\rightarrow -\infty}{lim}f(x)=$

 • A. -1
 • B. 1
 • C. 0

Nếu $\underset{x\rightarrow -\infty}{lim}f(x)=-1$ thì đồ thị của $f(x)$ có đường tiệm cận ngang là

 • A. $x=-1$
 • B. $y=-1$

Nếu $\underset{x\rightarrow +\infty}{lim}f(x)=-1$ thì đồ thị của $f(x)$ có đường tiệm cận ngang là

 • A. $x=-1$
 • B. $y=-1$

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$. Biết $f(x)$ ko xác định khi $x=-1$. Ta có $f(-0,999999)$ là giá trị

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. gần bằng 0

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$. Biết $f(x)$ ko xác định khi $x=-1$. Ta có $\underset{x\rightarrow -1^+}{lim}f(x)=$

 • A. $+\infty$
 • B. $-\infty$
 • C. 0

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$. Biết $f(x)$ ko xác định khi $x=-1$. Ta có $f(-1,00000001)$ là giá trị

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. gần bằng 0
 • D. gần bằng -1

Cho $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$. Biết $f(x)$ ko xác định khi $x=-1$. Ta có $\underset{x\rightarrow -1^-}{lim}f(x)=$

 • A. $+\infty$
 • B. $-\infty$
 • C. 0

Nếu có $\underset{x\rightarrow -1^-}{lim}f(x)=-1$ hoặc $\underset{x\rightarrow -1^+}{lim}f(x)=-1$ thì đồ thị của $f(x)$ có đường tiệm đứng là

 • A. $x=-1$
 • B. $y=-1$

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có bảng biến thiên là:

 • A.
 • B.
 • C.

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có bảng biến thiên là:

 • A.
 • B.

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có đồ thị cắt trục tung tại điểm có tọa độ $x=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. -1

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có $f(0)=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. -1
 • D. 2

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có đồ thị cắt trục tung tại điểm có tọa độ $y=$

 • A. 0
 • B. -1
 • C. 2

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có đồ thị cắt trục tung tại điểm có tọa độ

 • A. $(0;2)$
 • B. $(2;0)$
 • C. $(-1;0)$
 • D. $(0;-1)$

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có đồ thị cắt trục hoành tại điểm có tọa độ $y=$

 • A. 0
 • B. -1
 • C. 2
 • D. 1

$f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}=0$ khi $x=$

 • A. 0
 • B. -1
 • C. 2
 • D. $y$

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có đồ thị cắt trục hoành tại điểm có tọa độ $x=$

 • A. 0
 • B. -1
 • C. 2
 • D. $y$

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ có đồ thị cắt trục hoành tại điểm có tọa độ

 • A. $(2;0)$
 • B. $(0;2)$
 • C. $(-1;-1)$

Đồ thị của hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ với bảng biến thiên như trên là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ với đồ thị như trên có đường tiệm cận đứng là

 • A. $x=-1$
 • B. $x=0$
 • C. $y=-1$
 • D. $y=0$
 • E. $y=x$

Hàm $f(x)=\displaystyle\frac{-x+2}{x+1}$ với đồ thị như trên có đường tiệm cận ngang là

 • A. $y=-1$
 • B. $x=-1$
 • C. $y=0$
 • D. $x=0$