Test9 | Dùng hỗn số để đổi đơn vị đo độ dài

1 m = … dm

1 m = 10 dm

2 m = … dm

2 m = 20 dm

1 dm = … m

1 dm = $\frac{1}{10}$ m

2 dm = … m

2 dm = $\frac{2}{10}$ m

3 dm = … m

3 dm = $\frac{3}{10}$ m

1 dm = … cm

1 dm = 10 cm

2 dm = … cm

2 dm = 20 cm

1 cm = … dm

1 cm = $\frac{1}{10}$ dm

2 cm = … dm

2 cm = $\frac{2}{10}$ dm

1 m = … cm

1 m = 100 cm

2 m = … cm

2 m = 200 cm

1 cm = … m

1 cm = $\frac{1}{100}$ m

2 cm = … m

2 cm = $\frac{2}{100}$ m

1 cm = … mm

1 cm = 10 mm

1 mm = … cm

1 mm = $\frac{1}{10}$ cm

2 mm = … cm

2 mm = $\frac{2}{10}$ cm

2 dm = … mm

2 dm = 200 mm

3 mm = … dm

3 mm = $\frac{3}{100}$ dm

4 m = … mm

4 m = 4000 mm

5 mm = … m

5 mm = $\frac{5}{1000}$ m

3 m 2 dm = … m

3 m 2 dm = 3 m + $\frac{2}{10}$ m = $3\frac{2}{10}$ m

3 m 2 dm = … dm

3 m 2 dm = 30 dm + 2 dm = 32 dm

3 m 2 cm = … cm

3 m 2 cm = 300 cm + 2 cm = 302 cm

3 m 2 cm = … m

3 m 2 cm = 3 m + $\frac{2}{100}$ m = $3\frac{2}{100}$ m

3 m = … mm

3 m = 3000 mm

3 mm = … m

3 mm = $\frac{3}{1000}$ m

2 m 3 mm = … m

2 m 3 mm = $2\frac{3}{1000}$ m

2 m 3 mm = … cm

2 m 3 mm = 200 cm + $\frac{3}{10}$ cm = $200\frac{3}{10}$ cm