19. Word

Làm quen các thanh menu, công cụ, tab, ribbon.

Chỉnh text: in đậm, nghiêng, gạch dưới.

Chèn hình, video.

Kí hiệu toán

Heading

Tạo đoạn văn ngẫu nhiên -> =rand()

Tạo danh sách

Xem các dấu enter, tab

Chèn hộp văn bản

Drop cap

Tạo ảnh chìm

Chia cột

Khổ giấy

Chỉnh tự động lưu sau 1 khoảng thời gian

Tìm, thay thế