26. Giáo viên

Soạn giáo án theo chương trình quốc gia

 • cố định
 • ít linh hoạt

Đặt mục tiêu học tập

 • kết quả
 • thời gian

Dạy lớp đông: 30-50hs

Chuyên 1 cấp lớp, 1 môn học

Có bằng cấp

Làm việc giờ hành chính

Tuân thủ tiêu chuẩn, qui định của địa phương

Cách dạy phù hợp hầu hết hs

 • tốc độ
 • độ khó

Quản lý lớp

 • đặt ra qui tắc ứng xử
 • nhắc nhở hs tôn trọng nghi thức
  • độc lập
  • hợp tác
 • giao bài tập
 • cho điểm
 • đánh giá -> cập nhật hồ sơ

Vai trò

 • điều khiển
 • gợi ý
 • cung cấp tài nguyên
 • tổ chức
 • tham gia
 • hướng dẫn
 • đánh giá