8 đặc điểm mà lớp học tích cực cần có

  1.  Tìm ra kỹ năng nào học sinh đã thành thạo, kỹ năng nào cần cải thiện
  2. Tìm ra kiến thức nào học sinh đã biết rồi, kiến thức nào chưa biết hoặc đã quên
  3. Các kiến thức và kỹ năng cần được giới thiệu dần: 10% mới, 90% vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã học
  4. Tốc độ học tập của các học sinh trong lớp là đồng đều, không quá chênh lệch
  5. Học sinh được xây dựng trách nhiệm với việc học thông qua giao tiếp chủ động
  6. Học sinh nhận được phản hồi từ giáo viên và bạn học khi mắc lỗi thay vì bị chỉ trích
  7. Học sinh được yêu cầu giải thích và phát hiện các quan niệm sai lầm
  8. Sĩ số từ 4 đến 6 học sinh để giáo viên có thể quan tâm chi tiết từng bạn